Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů společnosti

Odpovědnost statutárních a dozorčích orgánů společnosti je jedním z velice rizikových druhů odpovědnosti. Členové statutárních a dozorčích orgánů jsou z právního hlediska vystavení daleko větší odpovědnosti, než jaké by byli vystaveni na základě pracovněprávní legislativy. Jejich osobní odpovědnost za výkon jejich funkcí je téměř neomezená.

Pojištění odpovědnosti dopravce a zasilatele

Odpovědnost dopravce a zasilatele za přepravované zásilky je zvláštním případem odpovědnosti z provozní činnosti. Rizika spojená s vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravou je možné účinně eliminovat pojištěním odpovědnosti dopravce a zasilatele.

Pojištění environmentálních rizik

V dnešní době je pravděpodobnost ekologického průmyslového znečištění podstatně vyšší než v minulosti a zasahuje stále více průmyslových odvětví i oblastí služeb. Finančním ztrátám v důsledku ekologických škod lze předejít kvalitním pojištěnímPojištění environmentálních rizik je nedílnou součástí risk managementu každé společnosti, která si uvědomuje míru rizika finančních dopadů a zhoršené reputace v případě ekologické škody.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právních povinností. Není podstatné, zda byla škoda způsobena konáním, nečinností nebo vztahem. Fyzická nebo právnická osoba odpovídá za škody způsobené třetí osobě na zdraví, životě a majetku, i za škody způsobené jinak.

Pojištění kontaminace a stažení výrobku z trhu

Hromadná produkce, zvyšující se technická náročnost výroby, rostoucí povinnosti výrobců, striktní legislativa a mnoho dalších faktorů vedou k rostoucímu počtu případů kontaminace a stažení výrobku z trhu ve všech hospodářských odvětvích. Takovéto situace přitahují mediální pozornost, jejíž účinky mohou mít katastrofální dopad na produkt, značku a ekonomickou situaci výrobce nebo distributora. Tyto finanční důsledky je vhodné eliminovat pojištěním pro případ kontaminace a stažení výrobku z trhu.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem a stažení výrobku z trhu

Pojištění odpovědnosti za škody patří dnes již k základní pojistné ochraně každé společnosti.

Odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem a stažení výrobků z trhu představují pro výrobce velkou hrozbu, neboť vadný výrobek způsobuje nejen finanční škody, ale i ztrátu prestiže značky. V současném vysoce konkurenčním prostředí je nezbytné získat a dlouhodobě si udržet důvěru spotřebitele.

Pojištěním nelze předejít vzniku škody, ale minimalizuje ekonomický dopad takové události na výrobce, který může mít v mnoha případech pro společnost až existenční charakter. Otázkou není, jestli pojištění odpovědnosti za výrobek sjednat, ale v jakém rozsahu s ohledem na jeho charakter, možná rizika a teritorium působnosti.


Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat.

Souhlasím s podmínkami GDPR.