Informace GDPR

Klienti

Informace ze dne 21. května 2018 v souvislosti s nařízením GDPR pro klienty, resp. zájemce o pojištění nebo příjemce likvidace pojistných událostí:

 • totožnost a kontaktní údaje správce: EUROCZECH services s.r.o. (dále jen pojišťovací zprostředkovatel)
 • osobní údaje se získávají na základě zákona č. 38/2004 Sb. za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci spříslušnou pojišťovnou (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR
 • osobní údaje budou uloženy po dobu existence smluvního vztahu mezi pojišťovacím zprostředkovatelem a klientem (subjektem údajů), prodlouženou o dobu, kdy je možné uplatnit pojistné plnění, resp. domáhání se náhrady škody, vyplývající ze smluvního vztahu.
 • klient (subjekt údajů) má právo požadovat od pojišťovacího zprostředkovatele:
  • přístup ke svým osobním údajům
  • jejich opravu
  • výmaz
  • omezení zpracování
  • vznést námitku proti zpracování i práva na přenositelnost údajů
 • klient (subjekt údajů) má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
 • poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem vyplývajícím z přípravy na zprostředkování pojistné smlouvy a osobní údaje je nutné uvést do smlouvy z důvodu jednoznačného označení jednající smluvní strany. V případě, že osobní údaje nebudou poskytnuty, může nastat situace, že nebude možné ani zprostředkovat pojistnou smlouvu, případně poskytnout pojistné plnění (protože jednající osoba, resp. příjemce pojistného plnění musí být jednoznačně určen)
 • Pojišťovací zprostředkovatel pověřuje podřízené pojišťovací zprostředkovatele k získávání osobních údajů na základě zákona č. 38/2004 Sb. za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci spříslušnými pojišťovnami (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR
 • Jmenovitý seznam podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů je uveden v odkazu http://euroczech.cz/gdpr

PPZ a zaměstnanci

Informace ze dne 21. 5. 2018 pro PPZ a zaměstnance EUROCZECH services s.r.o. v souvislosti s nařízením GDPR  o zpracování osobních údajů:

 • totožnost a kontaktní údaje správce: EUROCZECH services s.r.o., zastoupená Jiřím Vlkem (dále jen pojišťovací zprostředkovatel)
 • osobní údaje se získávají na základě zákona č. 38/2004 Sb., případně dalších zákonů v souvislosti se smluvním vztahem zaměstnanec – zaměstnavatel. Osobní údaje budou uloženy po dobu po dobu smluvních vztahu s EUROCZECH services s.r.o. (dále jen ECZ), prodlouženou o dobu, kdy je možné na základě jiných zákonných povinností mít osobní data k dispozici.
 • subjekt údajů (PPZ nebo zaměstnanec) má právo požadovat od ECZ:
  • přístup ke svým osobním údajům
  • jejich opravu
  • výmaz
  • omezení zpracování
  • vznést námitku proti zpracování i práva na přenositelnost údajů
 • člen má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
 • poskytování osobních údajů je zákonným požadavkem ECZ vyplývajícím ze zákonů v souvislosti se zprostředkováním pojištění a ze smluvních vztahu týkající se pracovního poměru. ECZ pověřuje pomocníky s administrativním zpracováním těchto údajů. Jedná se o:
  • účetní a daňové povinnosti
  • povinnosti k povinným platbách (sociální a zdravotní pojištění)
  • povinnosti ze zákonů vztahujících se ke zprostředkování pojištění
  • komunikaci s PPZ a zaměstnanci

 

V Hrobicích, 21. května 2018
Ing. Jiří Vlk, jednatel
EUROCZECH services s.r.o.